Header

พญ.กรกต  ปล้องทอง/ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

พญ.กรกต ปล้องทอง

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

นพ.ธีรวิชญ์ ด่านรุ่งโรจน์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.นิรมล ไกรพัฒนาพงศ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ภัคพิชา ศรีสกุล

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน