Header

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ. ธนภัทร ยอดจันทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ. วัศพล เฮงโรจนโสภณ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล

ประสาทศัลยศาสตร์

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา

ประสาทศัลยศาสตร์

แผนกอายุรกรรม

นพ.ธิติวัฒน์ เพชรกี่

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ธีรวุฒิ ปรีพูล

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.นพณัฐ ดิษฐไชยวงศ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.นันทิพัฒน์ อินคต

เวชปฏิบัติทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

นพ.พีรศิลป์ โตวชิราภรณ์

ประสาทศัลยศาสตร์

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ภัคณัฏฐ์ ศิริจตุรพร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์ศัลยกรรม

วิสัญญีแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.อนุชิต บางมณี

ศัลยศาสตร์

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

นพ.อภิฉัตร มาศเมธาทิพย์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

สูติ - นรีเวช

นพ.อุรุพงศ์ อุไรพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

นพ.เสวี ยอดจันทร์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วิสัญญีแพทย์

นพ.ไพศาล สหเมธาพัฒน์

วิสัญญีวิทยา

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ. ชนมน เจริญวิเศษศิลป์

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ. วิลาสินี รัตนชัยวงศ์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ. สุธินี แถมสุข

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.กรกต ปล้องทอง

เวชปฏิบัติฉุกเฉิน

แผนกกุมารเวช

พญ.กษมา เทพรักษ์

จิตเวช เด็กและวัยรุ่น

วิสัญญีแพทย์

พญ.กานดา ลิ้มบรรเจิด

วิสัญญีวิทยา

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.กิตติพร เกตุดี

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.กุลวดี เนตรศักดิ์เกษม

รังสีวิทยาวินิจฉัย

แผนกอายุรกรรม

พญ.คุณัสนันท์ ธนาวุธชยานันท์

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.จารุวรรณ นิ่มพันธุ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.จิระภา แย้มสันต์

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ.จิราพร นาครัชตะอมร

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกกุมารเวช

พญ.จีรัญดา ภู่โต

กุมารเวชศาสตร์

แผนกอายุรกรรม

สูติ - นรีเวช

พญ.ฐิติมา เสมาทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

วิสัญญีแพทย์

แผนกกุมารเวช

พญ.ธริดา คงเจริญสมบัติ

กุมารเวชศาสตร์

แผนกอายุรกรรม

พญ.นงลักษณ์ บุตรดี

อายุรศาสตร์ทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

พญ.นริศรา เชิดชู

อายุรศาสตร์โรคเลือด

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.นิรมล ไกรพัฒนาพงศ์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

วิสัญญีแพทย์

พญ.บุษกร รักสวย

วิสัญญีวิทยา

แผนกอายุรกรรม

พญ.ปัณณพร ทองสุก

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พรชนก เศรษฐ์พิทยากุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แผนกกุมารเวช

พญ.พรไพลิน ไทยตรง

กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.พัณณิน หน่อรัตน์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.พันธิตรา สิงห์เขียว

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกกุมารเวช

พญ.พิมพ์วิภา ชื่นเทศ

กุมารเวชศาสตร์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

พญ.ภัคพิชา ศรีสกุล

แพทย์เวชปฏิบัติฉุกเฉิน

สูติ - นรีเวช

พญ.ภัทราพร เอี้ยงลี่

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.ภารดา อาสว่าง

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.มณฑิรา พัฒสาริกรณ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.รัตติกาล สุขเจริญ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

พญ.วริศรา โกสุมโชติรส

เวชปฏิบัติทั่วไป

สูติ - นรีเวช

พญ.ศันสนีย์ พยันตา

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์วิจัยรังสีวินิจฉัย

พญ.สุธาริน รัตนานนท์

รังสีวิทยาวินิจฉัย

แผนกอายุรกรรม

พญ.อรพันธ์ จิตประภาวัลย์

อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร

ศูนย์ศัลยกรรม

พญ.อรอนงค์ ชุติเนตร

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ศูนย์ศัลยกรรม

แผนกอายุรกรรม

พญ.อาภา ศรีนุติโสภาคย์

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์ศัลยกรรม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ.ธมนณัฏฐ์ ประคำ

เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม

นพ.ชวโรจน์ เกียรติกำพล

อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.จิตภาษย์ กาละพงศ์

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

นพ.ชัยยันต์ ทรัพยากร

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ศูนย์กระดูกและข้อ

นพ.ณัฐรัฐ นาครัชตะอมร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

นพ.พงษ์ภัทร ส่งวัฒนา

ประสาทศัลยศาสตร์

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

นพ.พีรุตม์ ศิวเวทพิกุล

ประสาทศัลยศาสตร์

ศูนย์ศัลยกรรม

นพ.ระวิน หาญมนตรี

ศัลยศาสตร์

แผนกอายุรกรรม

นพ.วิวัฒน์ชัย ศักดี

ประสาทวิทยา

แผนกกุมารเวช

นพ.สราวุธ แสนเสมอ

กุมารเวชศาสตร์

404

ไม่พบแพทย์ที่คุณต้องการ

กรุณาลองค้นหาใหม่อีกครั้ง