Header

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

สถานที่

อาคาร A ชั้น 1

เวลาทำการ

08:00 - 20:00 น.

เบอร์ติดต่อ

056613316

ตารางออกตรวจแพทย์ประจำคลินิกศัลยกรรมระบบประสาท

อัปเดตล่าสุดเมื่อ: 18 มิถุนายน 2567

= ช่วงเช้า = ช่วงบ่าย

รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
รายชื่อแพทย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.พีรศิลป์ โตวชิราภรณ์

ประสาทศัลยศาสตร์

นพ.พงษ์ภัทร ส่งวัฒนา

ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย

08:00 - 12:00

17:00 - 19:00

08:00 - 12:00

17:00 - 19:00

นพ.จิโรจน์ จิรานุกูล

ประสาทศัลยศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.ณัฐพงศ์ แสงปัดสา

ประสาทศัลยศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.พีรศิลป์ โตวชิราภรณ์

ประสาทศัลยศาสตร์

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
นพ.พงษ์ภัทร ส่งวัฒนา

ประสาทศัลยศาสตร์

นัดหมาย
จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00

17:00 - 19:00

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

08:00 - 12:00

17:00 - 19:00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม