Header

การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Inbody

ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ราคา 500.-

ระยะเวลา 24 พฤษภาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ราคา 500.-

การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Inbody

แพ็กเกจการตรวจวิเคราะห์ องค์ประกอบของร่างกาย (Inbody)
ผลลัพธ์ที่จะได้จากการตรวจองค์ประกอบของร่างกาย

- มวลกล้ามเนื้อ, มวลไขมัน, ปริมาณน้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
- สมดุลกล้ามเนื้อและไขมันในร่างกาย
- ด้ชนีมวลกายและเปอร์เซ็นต์ไขมัน
- สมดุลกล้ามเนื้อในแต่ละส่วน
- สมดุลน้ำระดับเซลล์ในร่างกาย
- อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐานในร่างกาย
- แนะนำปริมาณแคลอรี่ในการบริโภค

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม