Header

พญ.วริศรา  โกสุมโชติรส / โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

พญ.วริศรา โกสุมโชติรส

ศูนย์การรักษา

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ. ธนภัทร ยอดจันทร์

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

นพ. วัศพล เฮงโรจนโสภณ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ