Header

นพ.เสวี  ยอดจันทร์ / โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

นพ.เสวี ยอดจันทร์

ศูนย์การรักษา

สูติ - นรีเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

แพทย์ประจำศูนย์

สูติ - นรีเวช

นพ.อุรุพงศ์ อุไรพันธุ์

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

พญ.ฐิติมา เสมาทอง

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สูติ - นรีเวช

พญ.ภัทราพร เอี้ยงลี่

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา