Header

นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์

เลขที่ใบอนุญาต: -

ศูนย์การรักษา

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

English / ไทย

ความชำนาญการ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.จารุวรรณ นิ่มพันธุ์

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

พญ.พรชนก เศรษฐ์พิทยากุล

เวชศาสตร์ฟื้นฟู